Med båt rett i deponiet

Med vårt avfallsdeponi på Bremnes ivaretar vi et viktig samfunnsansvar, fordi vi sikrer en forsvarlig miljømessig behandling av ulike typer avfall som må til kontrollert deponi.

Vårt deponi er unikt på den måten at godkjent avfall til deponi kan leveres med båt rett i deponiet. Dette gjør oss konkurransedyktige på pris.

I fjor innviet vi vårt eget kaianlegg inne på deponiområdet på Bremnes. Med en minstedybde på seks og en halv meter på laveste lavvann, er anlegget dimensjonert for å kunne ta imot de fleste kystgående fartøyene som går i massetransport. Å ha slike fasiliteter inne på eget område gjør oss til en attraktiv aktør innen deponering av restprodukter og avfall som ikke kan behandles på annen måte. Når vi kan losse massene ved egen kai på deponiet, spares både tid og miljø.

Type avfall vi kan ta imot på deponiet:

  • Forurensede masser
  • Ordinært avfall
  • Organisk avfall til kompostering
  • Slam

Vi har tillatelse fra Fylkesmannen i Nordland til mottak, sortering og behandling av avfall, samt mottak og behandling av slam og våtorganisk avfall.

Vi er godkjent som deponi-leverandør av:

  • Exon Mobile
  • Statoil

Vi er ISO sertifisert med godkjenningene:
NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001