Deponiet på Bremnes

Avfall som mottas på deponiet:

  • Forurensede jord- og steinmasser
  • Forurenset betong
  • Avfall som ikke er organisk nedbrytbart og som ikke kan gjenvinnes
  • Kompostering av septikslam og organisk produksjonsavfall fra næringslivet (mest fra fiskeindustrien).

Deponiet ble etablert i 1974, og har en restkapasitet på ca. 970 000 tonn.

Kaianlegget:

Dybde: Seks meter på laveste lavvann
Kai-størrelse: Båter inntil 85 meter
Lasting/lossing: Over baugbånd og over kai med maskin om bord

Vi stiller med nødvendig maskinpark.

Tillatelser:

Vi har tillatelse fra Fylkesmannen i Nordland til mottak, sortering og behandling av avfall, samt mottak og behandling av slam og våtorganisk avfall.

vi har konkurransedyktige priser på deponering av avfall.

Kontakt daglig leder:
Jack Lange
Telefon 959 84080
E-post jack@reno-vest.no eller bremnes@reno-vest.no