Slamrenovasjon

Tømming av septiktanker/slam

Tømmefrekvens:
For fast bebodd eiendom (bebodd mer enn tre mnd. pr. år), utføres det tømming med to års mellomrom.

For fritidseiendom som har WC, tømmes det hvert fjerde år.

Fire års tømmeintervall gjelder også for fast bebodde eiendommer uten WC tilknyttet septiktanken/ slamavskilleren (kun «gråvatn»).

Tankene skal ikke tømmes sjeldnere enn det som er fastsatt over.

Eier får brev i posten med varsel om tømming, og vedlagt følger en faktabrosjyre om septiktømmingen.

Eieren skal sørge for at tanken er i forskriftsmessig stand, og tilgjengelig for tømming med bil eller traktor – når dette er kunngjort for området.

Merk:
Ved varslet tømming skal IKKE lokkene tas av, sikringen fjernes IKKE før renovatøren er til stede.
Er lokket låst, må nøkkel være tilgjengelig ved tømmetidspunkt.

Reno-Vest plikter å utføre arbeidet på en hygienisk måte, uten å påføre tanke eller eiendom unødige ulemper.

Reno-Vest skal sørge for at anlegget forlates i lukket stand (pålagt lokk), og at eventuelle grinder, porter eller dører stenges.

Reno-Vest skal gi melding til kunden om anlegget er «tømt» eller «ikke tømt».

Ikke kast annet enn dopapir i do!

En usikret septiktank er en dødsfelle, husk at sikring av tank er eiers ansvar.

Kommunene har innført obligatorisk tømmeordning for slam, med hjemmel i Forurensningsloven §26.